ลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2561 (นักศึกษาเก่า)

กำหนดการลงทะเบียนเรียน

วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนทาง INTERNET
วันที่ 15 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนทาง ลงทะเบียนทางไปรษณีย์
วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ

1. กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยจะต้องดูวันเวลาสอบอย่าให้ซ้าซ้อนกัน
(รหัสวิชาต้องเป็น 7 หลัก)

2. ให้นักศึกษา รหัส 53 – 59 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต, นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ มีเอกสารดังนี้

  • สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) หรือใช้แบบ ม.ร.34 ขอรับได้ในวันลงทะเบียน
  • มุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค
  • บัตรประจาตัวนักศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือลงทะเบียน

ไฟล์แนบ คู่มือลงทะเบียน

Scroll to Top