โอนย้ายระบบการเรียน

กำหนดการโอนย้ายจากส่วนภูมิภาคไปส่วนกลางและจากส่วนกลางมาส่วนภูมิภาค

นักศึกษาจากส่วนกลางโอนย้ายมาส่วนภูมิภาค ดำเนินการระหว่าง วันที่ 7 – 10 พ.ค. 2561
นักศึกษาจากส่วนภูมิภาคไปส่วนกลาง ดำเนินการระหว่าง วันที่ 6 – 8 มิ.ย. 2561

ขั้นตอนการดำเนินการ (ทุกขั้นตอนดำเนินการที่ส่วนกลาง)

1. นำใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย หากขาดสถานภาพนักศึกษา 1-2 ภาคการศึกษา ให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้วไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลต่าง ๆ ในเบื้องต้น
2. ชำระเงิน 600 บาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมการโอนย้าย 500 บาท และค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้วไปดำเนินการด้านฐานข้อมูลของแต่ละระบบที่ฝ่ายทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6
3. ดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด กำหนดให้โอนย้ายได้ ปีละ 1 ครั้ง นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดที่ อาคาร สวป. ชั้น 6 โทร.0-2310-8610, 0-2310-8626

ไฟล์แนบ: ประกาศการโอนย้าย

Scroll to Top