ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาค 2 ปี การศึกษา 2560
ลงทะเบียนวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2560 (ลงทะเบียน ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี)
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ห้องสำนักงานชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน

เลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียน
กรอกรายวิชาที่เลือกลงในแบบ (ม.ร.34)
ยื่นให้เจ้าหน้าที่ ที่ช่องลงทะเบียน
ชำระค่าลงทะเบียน รับใบเสร็จและตรวจสอบความถูกต้อง
นักศึกษา รหัส 53 – 59 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
นักศึกษา รหัส 60 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกันร ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

การบรรยาย
เทปบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม วันที่ 12 ธ.ค.2560 ถึง 9 มี.ค. 2561
บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ วันที่ 16 ธ.ค. 2560 ถึง 18 มี.ค. 2561

Scroll to Top