รับบัตรนักศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 (ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2560) *เฉพาะนักศึกษาที่เลือกศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จะนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาบริการแจกให้นักศึกษาในวันที่ 11 – 12 พ.ย. 2560 (หลังจากวันเวลาที่กำหนด นักศึกษาสามารถไปติดต่อรับบัตรได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์)

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงคือ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคที่สมัคร

นักศึกษารหัสอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : ramkanchanaburi

Scroll to Top