ทดสอบภาษาไทย

สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ภาค 1 ปี 2561 ที่เป็นชาวต่างชาติ
ต้องดำเนินการขอทดสอบภาษาไทย โดยดำเนินการดังนี้

  • เขียนคำร้องขอทดสอบภาษาไทย ที่ หน่วยรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 3
  • ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) สวป.จะส่งรายชื่อผู้ขอการทดสอบภาษาไทยทั้งหมด ให้คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (และให้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 4 มิ.ย.2561)
  • ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2561 (เว้นวันหยุเว้นวันหยุดราชการ) สวป.จะส่งรายชื่อผู้ขอการทดสอบภาษาไทยทั้งหมด ให้คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561(และให้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค.2561)

วันเวลาเข้าทดสอบภาษาไทย

ครั้งที่ 1 เข้าทดสอบภาษาไทยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.(และให้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 4 มิ.ย.2561)
ครั้งที่ 2 เข้าทดสอบภาษาไทยในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.(และให้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. 2 ก.ค.2561)

สถานที่สอบ
คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง มษ. 2507
อาคาร 2 ชั้น 5 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

★ โดยให้เตรียมถ่ายสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก และหน้าที่ประทับตราวีซ่าครั้งล่าสุดมาใช้เป็นหลักฐานประกอบด้วย

หมายเหตุ

★ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ได้ และไม่สามารถขอใช้สิทธิสมัครเป็นนักศึกษาไปก่อนและมาขอทดสอบภาษาไทยภายหลังการสมัครไม่ได้

ติดต่อสอบถาม
หน่วยรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
อาคาร สวป. ชั้น 3
โทร. 0 2310 8615, 0 2310 8623
Scroll to Top