ประกาศทุนเรียนดี

ทุนเรียนดี 5A

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กำหนดไว้ว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเรียนในภาคปกติ และมีผลการสอบอักษรระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด และผลการสอบอักษรคะแนน A นั้น ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต นั้น

ปรากฎว่าในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาส่วนภูมิภาค อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดีตามระเบียบข้างต้น นักศึกษาจำนวน 33 ราย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ ไม่รวมค่าปรับในการลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามกำหนด และค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ

Scroll to Top