ประกาศทุนเรียนดี

ทุนเรียนดี 5A

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กำหนดไว้ว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเรียนในภาคปกติ และมีผลการสอบอักษรระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด และผลการสอบอักษรคะแนน A นั้น ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต นั้น

ปรากฎว่าในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาส่วนภูมิภาค อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดีตามระเบียบข้างต้น นักศึกษาจำนวน 33 ราย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ ไม่รวมค่าปรับในการลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามกำหนด และค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com