kan

ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

นักศึกษาต้องนำแบบคำร้องพร้อมหลักฐาน และนำมายื่นที่ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2562 เพื่อที่จะได้ส่งต่อเอกสารไปที่งานนักศึกษาวิชาทหารดำเนินต่อได้ทันตามเวลา และเจ้าหน้าที่ได้ลงนามตรวจรับเอกสารเรียบร้อยแล้วจึงจะถือกว่าดำเนินการผ่อนผันแล้วเสร็จ

ผลการเทียบโอนหน่วยกิต คณะรัฐศาสตร์ รหัส 61

นักศึกษาที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2561 และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต คณะรัฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อผลการเทียบโอนหน่วยกิตได้

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา

นักศึกษาใหม่ที่สมัคร ปีการศึกษา 2561 *เฉพาะนักศึกษาที่เลือกศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น.

แจ้งจบการศึกษา(คณะบริหารธุรกิจ)

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.00 น.

1 2 3 4 7
X