kan

แจ้งจบการศึกษา(คณะบริหารธุรกิจ)

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.00 น.

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉบัตร

ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

1 2 3 4 5 7
X