ข่าวปริญญาตรี

ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

นักศึกษาต้องนำแบบคำร้องพร้อมหลักฐาน และนำมายื่นที่ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2562 เพื่อที่จะได้ส่งต่อเอกสารไปที่งานนักศึกษาวิชาทหารดำเนินต่อได้ทันตามเวลา และเจ้าหน้าที่ได้ลงนามตรวจรับเอกสารเรียบร้อยแล้วจึงจะถือกว่าดำเนินการผ่อนผันแล้วเสร็จ

ผลการเทียบโอนหน่วยกิต คณะรัฐศาสตร์ รหัส 61

นักศึกษาที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2561 และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต คณะรัฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อผลการเทียบโอนหน่วยกิตได้

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา

นักศึกษาใหม่ที่สมัคร ปีการศึกษา 2561 *เฉพาะนักศึกษาที่เลือกศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น.

โอนย้ายระบบการเรียน

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาจากส่วนกลางโอนย้ายมาส่วนภูมิภาค ดำเนินการระหว่าง วันที่ 7 – 10 พ.ค. 2561
นักศึกษาจากส่วนภูมิภาคไปส่วนกลาง ดำเนินการระหว่าง วันที่ 6 – 8 มิ.ย. 2561

1 2 3 4
X