ข่าวปริญญาตรี

ลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2561 (นักศึกษาเก่า)

ลงทะเบียนนักศึกษาเก่า(ระดับปริญญาตรี)
วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนทาง INTERNET
วันที่ 15 – 13 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนทาง ลงทะเบียนทางไปรษณีย์
วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ

สำรวจความต้องการความช่วยเหลือ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีโครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาวางแผนให้ความช่วยเหลือในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี

ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2560

วันที่ 12 – 23 มีนาคม 2561 ลงทะเบียนทางไปรษณีย์
วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 ลงทะเบียนทาง INTERNET
วันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย.2561 ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ

ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

กำหนดรับหลักฐานขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

1 2 3 4
X