ข่าวปริญญาตรี

โอนย้ายระบบการเรียน

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาจากส่วนกลางโอนย้ายมาส่วนภูมิภาค ดำเนินการระหว่าง วันที่ 7 – 10 พ.ค. 2561
นักศึกษาจากส่วนภูมิภาคไปส่วนกลาง ดำเนินการระหว่าง วันที่ 6 – 8 มิ.ย. 2561

ลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2561 (นักศึกษาเก่า)

ลงทะเบียนนักศึกษาเก่า(ระดับปริญญาตรี)
วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนทาง INTERNET
วันที่ 15 – 13 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนทาง ลงทะเบียนทางไปรษณีย์
วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ

สำรวจความต้องการความช่วยเหลือ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีโครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาวางแผนให้ความช่วยเหลือในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี

Scroll to Top